Onverdeelde Boedels Curacao

12 februari 2018

Waarschijnlijk heeft u ooit wel eens nagedacht waarom er op Curacao veel Panden met veel achterstallig onderhoud te vinden zijn, en waarom deze niet of nauwelijks worden onderhouden. Dit heeft vooral te maken met het feit dat de meeste van dit soort panden in familiebezit zijn en niet alle familieleden op een lijn zitten voor wat betreft de toekomst van hun bezit. Hoe langer dit op 1 lijn krijgen van alle eigenaren duurt hoe gecompliceerder het meestal wordt, het resultaat daarvan is dat een pand sterk verwaarloosd raakt en zijn waarde daardoor verliest. Al buitenstaander zult u al snel denken dat is toch eenvoudig op te lossen we roepen even alle belanghebbende bij elkaar en we stellen een plan van aanpak voor! Zo makkelijk gaat dat niet op Curacao, op Curacao heb je soms met zeer grote families te maken en is bijvoorbeeld niet iedereen vindbaar omdat ze al jaren geleden naar buitenland zijn verhuisd het kan natuurlijk ook zo zijn dat bepaalde familieleden geen contact meer met elkaar willen hebben en dan ook niet mee zullen werken aan een oplossing. Hoe langer men wacht met het vinden van een oplossing hoe moeilijker het wordt omdat het aantal nabestaande steeds groter wordt en het aandeel per nabestaande soms zo klein is dat het niet eens de moeite waard is om er voor naar Curacao toe te komen. Men noemt zit soort zaken onverdeelde boedels.
 
De oplossing!
 
In eenvoudige taal uitgelegd is het voor belanghebbende van een pand op curaçao mogelijk om via een rechter toestemming te krijgen om een pand uit een onverdeelde boedel zonder uitdrukkelijke toestemming van alle andere belanghebbende  een nieuwe bestemming te geven. Een rechter kijkt hierbij naar het aantal of mogelijke aantal belanghebbende en waarde per belanghebbende en band die men heeft met de boedel.
 
Voorbeeld situatie:  Landhuis A staat al 40 jaar leeg en was daarvoor 20 jaar bewoond door de jongste dochter van de eigenaar (B).  Momenteel wordt het  pand gebruikt door een kind en kleinkind van B  zij houden kunt tentoonstellingen in de tuin van het landhuis en geven daar schilderles.
Gezien het pand op instorten staat willen de huidige gebruikers dit gaan restaureren maar omdat dit pand niet op hun naam staat maar op naam van overleden eigenaar zal geen bank hier een financiering voor gaan verlenen. Uit het testamant blijkt dat de eigenaar 8 kinderen had waarvan inmiddels 7 overleden 30 kleinkinderen  en 70 achterkleinkinderen als we er vanuit gaan dat het pand NAF 200.000 gulden waard is dient dit dus bij verkoop onder de erfgenamen te worden verdeeld. Indien de huidige gebruiker een verzoek indient om toestemming te krijgen om het pand over te menen dan zal de rechter zich daar over gaan buigen en een uitspraak over doen.
 
Hieronder treft u de wettekst onverdeelde boedels:
 
Wettekst langdurig onverdeelde boedels
Boek 3 BW (vermogensrecht in het algemeen)
Titel 7 gemeenschap
Afdeling 4
Langdurig onverdeeld gebleven gemeenschappen, bestaande uit een onroerend zaak
 
Art. 200a. 1. Indien een onroerende zaak deel uitmaakt van een gemeenschap en deze gemeenschap zolang onverdeeld is gebleven dat aannemelijk is geworden dat de deelgenoten niet meer kunnen worden opgespoord of dat de waarde van de aandelen der deelgenoten zeer gering is, kan de rechter in eerste aanleg de zaak, of gedeelten van de zaak als zelfstandige zaken, in eigendom toekennen aan de gebruikers, de recht kan daarbij de mogelijkheid van vervreemding of ingebruikgeving aan  derden voor een bepaalde tijd beperken.

 1. De rechter houdt ter bepaling van de waarde der aandelen in ieder geval rekening met de waarde van de zaak, de op zaak rustende lasten, het vermoedelijke aantal deelgenoten, alsmede met de kosten gemoeid met de opsporing der deelgenoten, de waardebepaling van de zaak en de verdeling en levering.

 

 1. Indien een aantal deelgenoten kan worden opgespoord en ten aanzien van hun aandelen niet aannemelijk is dat de waarde zeer gering is, kan de rechter de zaak gedeeltelijk toekennen aan de gebruikers. De rechter kan in dat geval tevens een verdeling vaststellen.

 

 1. De rechter kan bepalen dat in de procedure niet verschenen deelgenoten gedurende of na afloop vaneen bepaalde termijn nadat zijn beschikking in kracht van gewijsde is gegaan, welke periode niet langer is dan vijf jaren, aanspraak kunnen maken op een bepaalde som. De rechter bepaalt wie daarvoor zekerheid stelt.

 

 1. Ten behoeve van een bezitter die wist of behoorde te weten dat een onroerende zaak deel uitmaakt van een langdurig onverdeeld gebleven gemeenschap als in deze afdeling bedoeld, is ten aanzien van de zaak jegens de gebruikers verjaring uitsloten.

 
Art. 200b. 1. Onder gebruikers worden in deze afdeling verstaan personen die rechtmatig hier te lande verblijven en de zaak ten minste tien jaren in gebruik hebben. In bijzondere gevallen kan de rechter een kortere termijn aanhouden.
 

 1. De rechter houdt rekening met alle omstandigheden, waaronder het ontbreken van goede trouw bij de verkrijging van het gebruik. Uitgangspunt is dat een verhuurder als gebruiker voorgaat voor een huurder.

 

 1. Ook personen die de zaak niet gebruiken, maar ten aanzien van wie aanwijzingen bestaan dat zij deelgenoten zijn, kunnen als gebruiker worden aangemerkt. De rechter houdt rekening met de band die zij hebben met de zaak en de mate van vermoedelijke verwantschap met de oorspronkelijke eigenaar.

.
 
4.Indien personen ten aanzien van aanwijzingen bestaan dat zij deelgenoten zijn, bezwaar maken tegen toekenning van de zaak of een gedeelte van de zaak aan een gebruiker ten aanzien van wie geen aanwijzingen van deelgenootschap of van nauwe persoonlijke betrekkingen met een deelgenoot bestaan, kan de rechter beslissen dat laatstbedoelde voor de toepassing van deze afdeling niet als gebruiker wordt aangemerkt.
 
Art. 200c. 1. Voorwaarde voor toekenning aan de gebruikers is dat deze gezamenlijke of afzonderlijk aanvaardbare voorstellen hebben gedaan tot ontwikkeling van de zaak, indien nodig, en zekerheid hebben gesteld voor de kosten verband houdende met de toekenningsprocedure, de inschrijving in de openbare registers, de kosten van een kadastraal metingstuk inbegrepen, en de ontwikkeling van de zaak.
 

 1. ontwikkeling van de zaak kan elke ruimtelijke vormgeving omvatten.

 

 1. De rechter wint omtrent de voorstellen tot ontwikkeling van de zaak het gevoelen in van de regering van het Land.

 
Art. 200d. 1. Voor zover toekenning aan de gebruikers niet mogelijk is, kan
deze geschieden aan het land of aan een stichting die ingevolge haar statuten de
belangen van de gebruikers behartigt en van overheidswege onder toezicht staat,
een woningbouwcorporatie inbegrepen.
 

 1. Het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curacao, Sint

Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba bepaalt, de procureur-generaal
gehoord, de wijze van toezicht op de stichting.
 
Art. 200e. 1. Na toekenning aan het Land of de stichting ontwikkelt deze de
onroerende zaak ten behoeve van de gebruikers, voor zover dit redelijk is.
 

 1. Het Land of de stichting geeft de zaak, geheel of gedeeltelijk, na

ontwikkeling uit aan de gebruikers in koop, huurkoop inbegrepen, erfpacht of
ander beperkt recht, dan wel huur, afhankelijk van wat in het gegeven geval
redelijk en mogelijk is. Bij de uitgifte kan de mogelijkheid van vervreemding of
ingebruikgeving aan derden voor een bepaalde tijd worden beperkt.
 
Art. 200f. 1. Een toekenning als in deze afdeling bedoeld kan worden
verzocht door iedere belanghebbende. Het Land, een hier te lande werkzame
woningbouwcorporatie en het openbaar ministerie gelden als belanghebbende.
 

 1. Bevoegd is de rechter in eerste aanleg.

 

 1. In het verzoekschrift worden de namen vermeld van hen die als

rechthebbende of beslaglegger op de onroerende zaak ingeschreven staan.
 

 1. Op straffe van niet-ontvankelijkheid wordt door de verzoeker een door

de griffier bepaald voorschot ter griffie gestort ter dekking van de kosten van een
openbare oproeping van belanghebbenden en van een openbare bekendmaking
van de eindbeschikking.
 

 1. De rechter gelast een openbare oproeping van belanghebbenden door

toedoen van de griffier door publicatie in veel gelezen dagbladen en in het
nieuwsblad waarin van Landswege de officiële berichten worden geplaatst en zo
mogelijk door andere doelmatige middelen.
 

 1. Het land en zij die als rechthebbende of beslaglegger op de onroerende

zaak ingeschreven staan worden door de griffier tevens opgeroepen op de wijze
voorzien in Boek 1, titel 10, afdeling 3 van het Wetboek van Burgerlijke
Rechtsvordering
 

 1. De eindbeschikking wordt door toedoen van de griffier binnen twee

weken na de uitspraak openbaar bekend gemaakt. Ten aanzien van de wijze van
openbare bekendmaking is het vijfde lid van overeenkomstige toepassing.
 

 1. Hoger beroep kan worden ingesteld door iedere belanghebbende binnen

zes weken na de dag van de uitspraak. Het vierde tot en met zevende lid zijn van
overeenkomstige toepassing,
 
Art. 200g. 1. Nadat de beschikking waarbij de onroerende zaak is
toegekend in kracht van gewijsde is gegaan, zendt de griffier van het college waar
de procedure laatstelijk aanhangig was een afschrift van de beschikking aan de
bewaarder der openbare registers ter inschrijving. De bewaarder laat zo nodig
ambtshalve een kadastraal metingstuk maken.
 

 1. Door inschrijving van de beschikking gaat de eigendom over op degene

aan wie de zaak is toegekend.
 

 1. De kosten verband houdende met de inschrijving, de kosten van het

kadastraal metingstuk inbegrepen, zijn verschuldigd door degene aan wie de zaak
is toegekend.
 
Art. 200h. Deze afdeling is van overeenkomstige toepassing indien de
gemeenschap bestaat uit rechten waaraan een onroerende zaak is onderworpen.
 

aan & verkoopmakelaar Curacao

Adriaan Smit aan & verkoopmakelaar op Curacao


Dit artikel is geschreven door Adriaan Smit  wenst u meer informatie over dit onderwerp mail dan naar adriaan@sunlife.realty 

Categorieën: financieel, makelaar curacao, Nieuws, notaris op Curacao

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Laatste items

 • Prefab bouwen

  In de dynamische wereld van vandaag zijn bedrijven voortdurend op zoek naar innovatieve oplossingen die niet alleen kostenefficiënt zijn, maar ook duurzaam, aanpasbaar en snel te realiseren. Prefab staalconstructies, zoals bedrijfshallen, bieden een antwoord op deze moderne eisen, waarmee ze een revolutie teweegbrengen in de bouwsector. Tegemoetkomen aan Uitdagingen met Innovatieve Oplossingen Wij begrijpen de…

  Lees verder »

 • Prefab Bouwen Op Curacao

  In de snel evoluerende wereld van de bouwsector markeren prefab staalconstructies een revolutie met hun ongeëvenaarde efficiëntie, duurzaamheid en veelzijdigheid. Deze bouwoplossingen, die snel aan populariteit winnen, bieden een antwoord op moderne bouwuitdagingen door de integratie van innovatie en duurzaamheid. Maar wat maakt prefab staalgebouwen zo aantrekkelijk voor zowel kleine als grote projecten? In dit…

  Lees verder »

 • Goede Schuld VS Slechte Schuld in Vastgoed: Belangrijkste strategieën voor succesvol beleggen

  Schuld – een woord dat vaak beelden oproept van financiële lasten en stress. Op het gebied van investeren in vastgoed is echter niet alle schuld gelijk. Inzicht in het onderscheid tussen ‘goede schuld’ en ‘slechte schuld’ is cruciaal voor iedereen die zich op de vastgoedmarkt waagt. De essentie van goede versus slechte schulden Het concept…

  Lees verder »

 • Sun Valley Village Curaçao

  Welkom bij Sun Valley Village Curaçao – Jouw Thuis onder de Zon! Ontdek de vreugde van wonen in een beveiligd resort te midden van het serene en ongerepte Sun Valley. Sun Valley Village biedt betaalbare instapwoningen, ideaal voor starters, expats of als tweede huis in het zonnige paradijs van Curaçao. Onze huizen zijn een perfecte…

  Lees verder »

 • Ontgrendelen van Vastgoeddromen: Een Gids voor Buitenlanders die Vastgoed Kopen op Curaçao

  Curaçao, met zijn azuurblauwe wateren, diverse cultuur en gastvrije sfeer, heeft zich ontpopt als een aantrekkelijke bestemming voor mensen die willen investeren in een stukje Caribisch paradijs. Een veel gestelde vraag onder potentiële investeerders is: Is het mogelijk voor een buitenlander om onroerend goed te kopen op Curaçao? In dit artikel zullen we het juridische…

  Lees verder »